Câu hỏi

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
Khi bạn muốn gửi hành lý đến khách sạn trước, hãy chắc chắn viết tên của bạn (tên tiếng Anh) và ngày đến trên phiếu.